2019 ની મતદાર યાદિ પ્રસીધ્ધ થઈ ગઈ છે. 🔹એક જાગ્રુત મતદાર તરીકે તમારૂ નામ તમારા વિસ્તારની મતદાર યાદિ ડાઉનલોડ કરી ચેક કરો. ✔ તમારો જીલ્લો,વિધાનસભા વિસ્તાર અને ગામ સીલેકટ કરીને યાદિ ડાઉનલોડ કરી શકસો.

Click Advertisements વાંચન ચાલુ રાખો 2019 ની મતદાર યાદિ પ્રસીધ્ધ થઈ ગઈ છે. 🔹એક જાગ્રુત મતદાર તરીકે તમારૂ નામ તમારા વિસ્તારની મતદાર યાદિ ડાઉનલોડ કરી ચેક કરો. ✔ તમારો જીલ્લો,વિધાનસભા વિસ્તાર અને ગામ સીલેકટ કરીને યાદિ ડાઉનલોડ કરી શકસો.

*કાર્યાનુભવનું દૈનિક આયોજન પીડીએફ* 👉 *દરેક વિષય અને ધોરણ વાઇઝ કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરાવવી આયોજન સાચવી રાખો કામ આવશે* 👇👇👇👇👇

Click વાંચન ચાલુ રાખો *કાર્યાનુભવનું દૈનિક આયોજન પીડીએફ* 👉 *દરેક વિષય અને ધોરણ વાઇઝ કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરાવવી આયોજન સાચવી રાખો કામ આવશે* 👇👇👇👇👇

ગુણોત્સવ-8 શાળા સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરો જિલ્લો તાલુકો પસંદ કરી હવે તમારી શાળા નુ રીપોર્ટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો

CLICK વાંચન ચાલુ રાખો ગુણોત્સવ-8 શાળા સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરો જિલ્લો તાલુકો પસંદ કરી હવે તમારી શાળા નુ રીપોર્ટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો

નલાઇન હાજરી માટે પ્લે સ્ટોર માથી એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલ ફોન એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરો. ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે 👇

🇨‌🇱‌🇮‌🇨‌🇰‌ વાંચન ચાલુ રાખો નલાઇન હાજરી માટે પ્લે સ્ટોર માથી એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલ ફોન એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરો. ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે 👇